• Kontakt i lokacjaLO Grodków, PL
 • Telefon+48 77 415 54 61
 • rssRRS Aktualności
 • logo4.jpg
 • logo5.jpg
 • logo3.jpg
 • logo2.jpg
 • logo1.jpg

klub absolwenta 2016 

lo banner

A A A

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2018/2019
dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie
do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego w Grodkowie

§ I. Ogólne kryteria i zasady rekrutacji

1) Rekrutację kandydatów do klas pierwszych liceum w roku szkolnym 2018/2019 prowadzi Szkolna Komisja Kwalifikacyjno-Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.

2) Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły są zobowiązani do zapoznania się z dokumentami regulującymi działalność szkoły (STATUT), a z chwilą przyjęcia do ich przestrzegania.

3) Kandydaci do Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Powstań Śląskich mogą składać dokumenty do następujących klas pierwszych:

KLASA 1 A

UCZNIOWIE W DRUGIM PÓŁROCZU KLASY PIERWSZEJ MOGĄ WYBRAĆ GRUPĘ PRZEDMIOTÓW ROZSZERZONYCH, KTÓRE BĘDĄ REALIZOWALI OD KLASY DRUGIEJ.

POLITECHNICZNA

E - SPORTOWA

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE SĄ REALIZOWANE MIĘDZYODDZIAŁOWO W MAŁYCH GRUPACH (5-15 OSOBOWYCH). POZWALA TO NA DOBRE PRZYGOTOWANIE SIĘ DO EGZAMINU MATURALNEGO I OSIĄGANIE LEPSZYCH WYNIKÓW.

LICZBA MIEJSC W KLASIE: 30

 

KLASA 1 B

UCZNIOWIE W DRUGIM PÓŁROCZU KLASY PIERWSZEJ MOGĄ WYBRAĆ GRUPĘ PRZEDMIOTÓW ROZSZERZONYCH, KTÓRE BĘDĄ REALIZOWALI OD KLASY DRUGIEJ.

JĘZYKOWO - PRAWNA

MEDYCZNA
PRZEDMIOTY ROZSZERZONE SĄ REALIZOWANE MIĘDZYODDZIAŁOWO W MAŁYCH GRUPACH (5-15 OSOBOWYCH). POZWALA TO NA DOBRE PRZYGOTOWANIE SIĘ DO EGZAMINU MATURALNEGO I OSIĄGANIE LEPSZYCH WYNIKÓW.

LICZBA MIEJSC W KLASIE: 30

 

KLASA 1 C

UCZNIOWIE W DRUGIM PÓŁROCZU KLASY PIERWSZEJ MOGĄ WYBRAĆ GRUPĘ PRZEDMIOTÓW ROZSZERZONYCH, KTÓRE BĘDĄ REALIZOWALI OD KLASY DRUGIEJ.

POLICYJNA

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE SĄ REALIZOWANE MIĘDZYODDZIAŁOWO W MAŁYCH GRUPACH (5-15 OSOBOWYCH). POZWALA TO NA DOBRE PRZYGOTOWANIE SIĘ DO EGZAMINU MATURALNEGO I OSIĄGANIE LEPSZYCH WYNIKÓW.

LICZBA MIEJSC W KLASIE: 30

 

4) Uczniowie klas pierwszych mogą również zapisać się do międzyoddziałowej grupy sportowej (jedna grupa chłopców, druga grupa dziewcząt), dzięki czemu mogą zwiększyć sobie liczbę godzin wychowania fizycznego i rozwijać swoje zainteresowania sportowe. W grupie sportowej trenowane są następujące dyscypliny sportowe: piłka ręczna, piłka nożna, koszykówka, siatkówka, tenis stołowy, biegi przełajowe.

5) Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów, do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

6) Informacje dotyczące szczegółowych warunków rekrutacji są zamieszczone na tablicy ogłoszeń w miejscu dostępnym dla kandydatów oraz na stronie internetowej: www.logrodkow.pl.

7) Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej składa następujące dokumenty:

- wygenerowany na platformie rekrutacyjnej wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej podpisany przez prawnych opiekunów (termin składania: od 20 maja 2018 do 22 czerwca 2018 )

- oryginał świadectwa lub potwierdzoną kopię ukończenia gimnazjum (termin składania:od 22 czerwca 2018 do 26 czerwca 2018)

- oryginał świadectwa lub potwierdzoną kopię wyników egzaminu gimnazjalnego (termin składania: od 22 czerwca 2018 do 26 czerwca 2018)

- potwierdzone kopie zaświadczające o uczestnictwie w konkursach i olimpiadach przedmiotowych - patrz ZAŁĄCZNIK (termin składania: od 22 czerwca 2018 do 26 czerwca 2018)

Po dostaniu się na listę kandydatów do przyjęcia (lista ogłoszona jest 11 lipca 2018 r. do godz. 1200), kandydat musi złożyć:

- oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, jeżeli nie złożył ich wcześniej (termin składania: od 11 lipca 2018 r. do 13 lipca 2018 r. do godz.1200)

- zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego, jeżeli nie złożył ich wcześniej (termin składania: od 11 lipca 2018 r. do 13 lipca 2018 r. do godz.1200)

- dokumentację lekarską (termin składania: od 11 lipca 2018 r. do 13 lipca 2018 r. do godz.1200)

- dwa zdjęcia (termin składania: od 11 lipca 2018 r. do 13 lipca 2018 r. do godz.1200)

- kandydaci ubiegający się o przyjęcie do grupy sportowej oraz klasy I B (sportowej) przynoszą dodatkowo zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w kierunku sportowym. Zaświadczenie to musi być wystawione przez uprawnionego lekarza. (termin składania: od 11 lipca 2018 r. do 13 lipca 2018 r. do godz.1200)

8) Szkolna komisja Kwalifikacyjno-Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę przyjętych i nieprzyjętych do szkoły do dnia 16 lipca 2018 r. do godz. 1400.

9) Rekrutacja do szkoły odbywa się tylko w sposób elektroniczny poprzez stronę opolskie.edu.com.pl.

10) Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej może składać dokumenty do nie więcej niż trzech szkół ponadgimnazjalnych, dlatego po założeniu konta na platformie rekrutacyjnej wybiera trzy szkoły i oddziały, do których chce składać dokumenty oraz ustala preferencje wyboru. Podanie zostanie wygenerowane tylko dla szkoły pierwszego wyboru, gdzie kandydat je zanosi po uprzednim podpisaniu przez prawnego opiekuna. W terminie   od 28 maja 2018 do 22 czerwca 2018     kandydat ma prawo wycofać podanie (musi w tym celu zgłosić się do szkoły i napisać oświadczenie), wtedy będzie mógł na swoim koncie dokonać zmiany preferencji i wydrukować podanie do innej szkoły.

11) Decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje Szkolna Komisja Kwalifikacyjno-Rekrutacyjna, a zatwierdza dyrektor szkoły. Tryb odwoływania się od tej decyzji określają odrębne przepisy. W przypadku pojawienia się sytuacji nieprzewidzianych opisanymi powyżej zasadami rekrutacji, o postępowaniu rekrutacyjnym decyduje Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna, opierając się na przepisach ogólnych dotyczących rekrutacji.

12) Kwestie sporne rozstrzyga dyrektor w terminie 7 dni od złożenia odwołania. Decyzję podjętą przez dyrektora szkoły uważa się za ostateczną.

§ II. Zasady punktacji

1) Sposób przeliczania na punkty ocen wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez szkołę:

 • 18 punktów - stopień celujący
 • 17 punktów - stopień bardzo dobry
 • 14 punktów - stopień dobry
 • 8 punktów - stopień dostateczny
 • 2 punkty - stopień dopuszczający.

Dwoma ustalonymi obowiązkowymi przedmiotami edukacyjnymi są (ze świadectwa ukończenia gimnazjum):

 • KLASA I A
  Dwóch przedmiotów o najwyższych ocenach spośród: matematyka, fizyka, informatyka, biologia, chemia, historia, WOS, geografia, biologia, j.obcy, WF
 • KLASA I B
  Dwóch przedmiotów o najwyższych ocenach spośród: WF, matematyka, fizyka, informatyka, biologia, chemia, historia, WOS, geografia, biologia, j.obcy

2) Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów. Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych w świadectwie ukończenia gimnazjum (lista konkursów, olimpiad uwzględnianych przy rekrutacji znajduje się w zarządzeniu kuratora oświaty TUTAJ):

 1. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
  • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
  • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
  • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;
 2. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
  • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
  • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty,
  • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty;
 3. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –10 punktów,
  • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
  • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
  • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
  • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty;
 4. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
  • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,
  • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
  • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
  • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
 5. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
  • międzynarodowym – 4 punkty,
  • krajowym – 3 punkty,
  • wojewódzkim – 2 punkty,
  • powiatowym – 1 punkt.
 6. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 7. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

3) Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego odbywa się według następujących zasad:
szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej z:

 • języka polskiego,
 • historii i wiedzy o społeczeństwie,
 • matematyki,
 • przedmiotów przyrodniczych
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

mnoży się przez 0,2.

4) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

  1. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
   • celującym – 20 punktów,
   • bardzo dobrym – 18 punktów,
   • dobrym – 13 punktów,
   • dostatecznym – 8 punktów,
   • dopuszczającym – 2 punkty;
  2. historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
   • celującym – 20 punktów,
   • bardzo dobrym – 18 punktów,
   • dobrym – 13 punktów,
   • dostatecznym – 8 punktów,
   • dopuszczającym – 2 punkty;

           oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

 1. biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
  • celującym – 20 punktów,
  • bardzo dobrym – 18 punktów,
  • dobrym – 13 punktów,
  • dostatecznym – 8 punktów,
  • dopuszczającym – 2 punkty;
 2. oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;
 3. języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
  • celującym – 20 punktów,
  • bardzo dobrym – 18 punktów,
  • dobrym – 13 punktów,
  • dostatecznym – 8 punktów,
  • dopuszczającym – 2 punkty.

5) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

6) Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:

a) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,

b) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,

c) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

7) W poszczególnych oddziałach określono liczbę miejsc na 32.

8) Dodatkowe zasady i kryteria rekrutacji do grupy sportowej określone zostały w § III Regulaminu Rekrutacji.

§ III. Dodatkowe kryteria rekrutacji do grupy sportowej

1) W roku szkolnym 2018/2019 planowane jest utworzenie 2 grup sportowych (jedna grupa dziewcząt, druga grupa chłopców) liczących co najmniej 20 osób w ramach wszystkich klas pierwszych.

2) Uczniowie ubiegający się o przyjęcie do grupy sportowej oprócz dokumentów zapisanych w § I pkt 7 Regulaminu Rekrutacji powinni przedłożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w kierunku sportowym. Zaświadczenie to musi być wystawione przez uprawnionego lekarza i dołączone do dokumentacji o przyjęcie do szkoły w terminie od 06.07.2018 do 12.07.2018.

§ IV. Harmonogram działań kandydata

L.p.

Działania kandydata

Szczegółowy opis działań kandydata
i dokumentacji rekrutacyjnej

Terminy

1.

Składanie podań przez kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

Założenie konta na stronie opolskie.edu.com.pl, wybranie swoich preferencji (szkół i oddziałów) oraz wypełnienie innych potrzebnych informacji. Następnie wydrukowanie podania do szkoły pierwszego wyboru, podpisanie go przez rodziców (opiekunów) i dostarczenie do szkoły (UWAGA !!! Po dostarczeniu podania nie dokonuj zmian w preferencjach oddziałów i klas na stronie rekrutacji).

Wraz z podaniem powinno się dostarczyć zaświadczenia o dodatkowych uprawnieniach do pierwszeństwa w przypadku równej liczby punktów (np. zaświadczenie o problemach zdrowotnych, wielodzietność rodziny kandydata, samotne wychowywanie kandydata, niepełnosprawność kandydata lub rodzica, itp.). Dokumenty te są dostarczane tylko przez kandydatów, którzy mają takie uprawnienia.

Miejsce składania: Sekretariat LO Grodków (parter)

od 28 maja 2018
do 22 czerwca 2018

2.

Możliwość zmiany decyzji kandydata o wyborze
i przeniesieniu podania do innej szkoły.

Kandydat ma możliwość wycofania podania. W tym celu kandydat zgłasza się do szkoły pierwszego wyboru z pisemnym oświadczeniem opiekunów prawnych, że zgadzają się na wycofanie podania. Po jego wycofaniu i wprowadzeniu zmian na liście preferencji kandydat musi ponownie wydrukować podanie, zanieść je do nowo wybranej szkoły pierwszego wyboru.

Miejsce składania: Sekretariat LO Grodków (parter)

od 28 maja 2018
do 22 czerwca 2018

3.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych dokumentów.

W internetowym formularzu osiągnięć (po zalogowaniu się na swoje konto na stronie opolskie.edu.com.pl) wprowadź informacje o ocenach ze świadectwa, wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz inne osiągnięcia,
np. w konkursach, olimpiadach.

Po wypełnieniu formularza osiągnięć w Systemie, do szkoły gdzie złożyłeś podanie, zanieś:
- kopie lub oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum
- kopię lub oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
- uczniowie chcący uczęszczać na zajęcia grupy sportowej dostarczają dodatkowo zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia
- kandydaci-laureaci lub finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych dołączają zaświadczenia wydane przez Komitety Główne Olimpiady oraz Kuratora Oświaty

WAŻNE! Pamiętaj, że osiągnięcia, za które wprowadziłeś punkty drogą elektroniczną, muszą być wpisane przez wychowawcę Twojej klasy na świadectwie ukończenia gimnazjum. Brak wpisu dotyczącego osiągnięć lub ich zły zapis spowoduje utratę ewentualnych punktów.

Miejsce składania: Punkt rekrutacyjny (parter) lub Sekretariat LO Grodków (parter) w godz. 900 - 1500

od 22 czerwca 2018
do 26 czerwca 2018

4.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych oraz list niezakwalifikowanych.

Szkoła pierwszego wyboru dokonuje sprawdzenia zgodności danych wprowadzonych przez kandydata do formularza w Systemie z informacjami zawartymi na świadectwie i przesyła informację o akceptacji świadectwa, która pojawi się na koncie kandydata. Pozwoli to sprawdzić kandydatowi, czy liczba przyznanych punktów jest poprawna. Jeżeli wszystkie dane się zgadzają, kandydat powinien oczekiwać na ogłoszenie wyników. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kandydat powinien zgłoś się natychmiast do szkoły pierwszego wyboru.

Dnia 11 lipca 2018 do godziny 1200 na listach wywieszonych w szkole pierwszego wyboru oraz na stronie konta kandydata, znajdą się informacje, do którego oddziału został zakwalifikowany. Będzie on mógł również skorzystać z usługi przesłania informacji SMS-em. Szczegóły dotyczące tej usługi zostaną przesłane na konto.

Miejsce ogłoszenia: Tablica informacyjna LO Grodków (parter)

11 lipca 2018 r.
do godz. 1200

5.

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole oraz dostarczenie oryginałów dokumentów.

Po uzyskaniu informacji o przydziale miejsca, oryginały dokumentów – świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu (jeżeli nie zostały one dostarczone wcześniej) - kandydat powinien niezwłocznie dostarczyć do szkoły, do której się dostał.

UWAGA!!! Jeżeli wymagane dokumenty nie zostaną dostarczone w terminie do 13 lipca 2018 do godziny 1200, oznacza to rezygnację z kandydowania do tego oddziału i skreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.

Miejsce składania: Punkt rekrutacyjny (parter) lub Sekretariat LO Grodków (parter) w godz. 900 - 1500

od 11 lipca 2018 r.

do 13 lipca 2018 r.
do godz.1200

6.

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do poszczególnych szkół i podanie informacji o wolnych miejscach.

W tym dniu wszystkie szkoły ponadgimnazjalne ogłoszą listy przyjętych uczniów, którzy złożyli oryginały dokumentów. Informacja potwierdzająca przyjęcie znajdzie się także na Twoim koncie.

Miejsce ogłoszenia: Tablica informacyjna LO Grodków (parter)

16 lipca 2018 r.
do godz. 1400

7.

Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej. Uczniowie, którzy nie zostali przyjęci do żadnej szkoły mogą składać podania do szkoły dysponującej wolnymi miejscami.

Jeżeli kandydat nie dostał się do żadnego z wybranych przez siebie oddziałów, powinien na stronie rekrutacji zajrzeć do opcji „Wolne miejsca” dostępną w Systemie. Następnie powinien poszukać odpowiadający mu oddział i skontaktować się z tą szkołą.
Kandydaci posługują się oryginalnymi dokumentami.

Miejsce składania: Sekretariat LO Grodków (parter)

od 16 lipca 2018
do 28 sierpnia 2018

8.

Ogłoszenie list uczniów przyjętych w wyniku rekrutacji uzupełniającej.

Ostateczne ogłoszenie list przyjętych. Informacja potwierdzająca przyjęcie będzie umieszczona na koncie kandydata oraz wywieszona w szkole.

Miejsce ogłoszenia: Tablica informacyjna LO Grodków (parter)

28 sierpnia 2018

§ V. Dodatkowe informacje dla kandydatów

 • Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Grodkowie planuje od marca 2017 r. spotkania z uczniami klas III gimnazjum, na terenie ich szkół.
 • Możliwe są spotkania kandydatów (grupy lub całe klasy) na terenie Liceum w terminie uzgodnionym wcześniej (od 31 maja 2017 r.).


Załączniki i dokumenty do pobrania:

 1. Pobierz: Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2018/2019
 2. Pobierz: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek na lata 2017/18 - 2019/20
 3. Pobierz: Zarządzenie nr 1 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
 4. Pobierz: Zarządzenie nr 4 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2018 r. - lista olimpiad i konkursów z których punkty liczone są do rekrutacji
 5. Pobierz: Podręcznik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie