• Kontakt i lokacjaLO Grodków, PL
 • Telefon+48 77 415 54 61
 • rssRRS Aktualności
 • logo1.jpg
 • logo2.jpg
 • logo3.jpg
 • logo4.jpg
 • logo5.jpg

klub absolwenta 2016 

lo banner

A A A
liceum1 liceum2 liceum3

Nasze liceum to szkoła z siedemdziesięcioletnią, bez mała, tradycją. Od samego początku główny nacisk w działalności placówki kładziony jest na wysoki poziom nauczania, zapewniający uczniom możliwość skutecznego podejścia do egzaminów maturalnych i późniejszego kontynuowania nauki na wyższych uczelniach. Gwarantem tego jest wykwalifikowana i dobrze przygotowana do pracy pedagogicznej kadra nauczycielska, a o skuteczności realizacji zamierzonych celów świadczyć może zdawalność matury oraz liczba naszych absolwentów, kończących studia o bardzo zróżnicowanych profilach. Jest to możliwe również dzięki różnym działaniom wspierającym proces dydaktyczny, a które podejmowane są w naszej szkole: począwszy od zajęć wyrównawczych i konsultacji (w tym przedmaturalnych), organizowanych przez nauczycieli, poprzez kółka zainteresowań, w trakcie których zainteresowani uczniowie mogą pogłębiać i poszerzać swoją wiedzę z poszczególnych przedmiotów oraz przygotowywać się do konkursów i olimpiad, udział szkoły w różnych projektach unijnych mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych, zapraszanie do szkoły znawców różnych dyscyplin nauki, na udziale w imprezach edukacyjnych skończywszy (np. festiwale nauki i dni otwarte, organizowane przez uczelnie z ościennych miast). Ponadto nasza szkoła współpracuje z: Politechniką Wrocławską, Uniwersytetem Opolskim, Wyższą Szkołą Filologiczą we Wrocławiu. W ramach tej współpracy uczniowie udział w zajęciach, prowadzonych przez kadrę uniwersytecką i akademicką w murach ich uczelni.

W tym roku szkolnym proponujemy Ci klasy, które przygotują Cię, jeśli zechcesz, do egzaminu maturalnego i studiów:

KLASA 1 A

UCZNIOWIE W DRUGIM PÓŁROCZU KLASY PIERWSZEJ MOGĄ WYBRAĆ GRUPĘ PRZEDMIOTÓW ROZSZERZONYCH, KTÓRE BĘDĄ REALIZOWALI OD KLASY DRUGIEJ.

MEDYCZNA
Z ELEMENTAMI DIETETYKI I KOSMETOLOGII

MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNA

Wiodące przedmioty rozszerzone:

BIOLOGIA
CHEMIA
LABORATORIUM - CHEMIA, BIOLOGIA

Wiodące przedmioty rozszerzone:

MATEMATYKA
INFORMATYKA

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE SĄ REALIZOWANE MIĘDZYODDZIAŁOWO W MAŁYCH GRUPACH (5-15 OSOBOWYCH). POZWALA TO NA DOBRE PRZYGOTOWANIE SIĘ DO EGZAMINU MATURALNEGO I OSIĄGANIE LEPSZYCH WYNIKÓW.

LICZBA MIEJSC W KLASIE: 30

 

KLASA 1 B

UCZNIOWIE W DRUGIM PÓŁROCZU KLASY PIERWSZEJ MOGĄ WYBRAĆ GRUPĘ PRZEDMIOTÓW ROZSZERZONYCH, KTÓRE BĘDĄ REALIZOWALI OD KLASY DRUGIEJ.

PRAWNO-JĘZYKOWA

TURYSTYCZNO-SPORTOWA

Wiodące przedmioty rozszerzone:

JĘZYK POLSKI
HISTORIA/WOS
JĘZYK OBCY (ANGIELSKI, FRANCUSKI, NIEMIECKI)

Wiodące przedmioty rozszerzone:

GEOGRAFIA
BIOLOGIA
JĘZYK OBCY (ANGIELSKI, FRANCUSKI, NIEMIECKI)

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE SĄ REALIZOWANE MIĘDZYODDZIAŁOWO W MAŁYCH GRUPACH (5-15 OSOBOWYCH). POZWALA TO NA DOBRE PRZYGOTOWANIE SIĘ DO EGZAMINU MATURALNEGO I OSIĄGANIE LEPSZYCH WYNIKÓW.

LICZBA MIEJSC W KLASIE: 30

   WAŻNE !!! UCZNIOWIE KLAS PIERWSZYCH ZAINTERESOWANI SPORTEM MOGĄ ZAPISAĆ SIĘ NA DODATKOWE ZAJĘCIA GRUPY SPORTOWEJ (DODATKOWE 3 GODZINY W TYGODNIU), GDZIE BĘDĄ MOGLI ROZWIJAĆ SWOJE PASJE SPORTOWE.

 

INFORMACJE O SZKOLE

 

Nasza szkoła to jednak nie tylko miejsce zdobywania i poszerzania wiedzy. Jednym z naszych niewątpliwych atutów jest baza sportowa (przede wszystkim nowoczesna i dobrze wyposażona hala sportowa, z pełnowymiarowym boiskiem i siłownią), co zapewnia naszym uczniom szansę wszechstronnego rozwoju fizycznego. Działający prężnie i skupiający w swych szeregach talenty sportowe Klub „OLIMP", oprócz krzewienia idei olimpijskiej, zajmuje się także trenowaniem drużyn młodzieżowych, które odnotowują na swoim koncie sukcesy na szczeblu wojewódzkim i centralnym w piłce ręcznej. Od kilku lat, w ramach zajęć lekcyjnych z wychowania fizycznego, tworzone są grupy sportowe, realizujące poszerzony program z tego przedmiotu (razem uczniowie mają 7 godz. WF), co również owocuje kolejnymi sukcesami w dyscyplinach takich jak piłka nożna, tenis stołowy. Wśród zadań, realizowanych przez naszych nauczycieli i trenerów, znajdują się również inne formy, zachęcające uczniów do uprawiania sportu: wyjazdy na mecze i zawody, rozgrywane na różnych poziomach, mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich nie wyłączając. Stałym zainteresowaniem cieszą się także wycieczki rowerowe. Oprócz hali, do prowadzenia zajęć wykorzystywane są również obiekty plenerowe: dwa boiska – trawiaste i ze sztuczną nawierzchnią, usytuowane po sąsiedzku z halą, bieżnia lekkoatletyczna wraz ze skocznią, a także kompleks wielofunkcyjny Orlik, zlokalizowany na terenie pobliskiej szkoły podstawowej.
hala

pracownia

Nasza szkoła posiada dobrze wyposażoną pracownię komputerową oraz centrum multimedialne dla uczniów. Posiadamy szybkie łącze internetowe. Posiadamy także Centrum Multimedialne, gdzie uczniowie mogą skorzystać w celach edukacyjnych z komputerów z dostępem do Internetu oraz skanera. Staramy się także doposażać wszystkie pracownie w sprzęt multimedialny np. tablice interaktywne, projektory. Od kilku lat na terenie szkoły działa biblioteka szkolna, w której uczniowie mogą korzystać z udostępnionego im księgozbioru.
Wreszcie, nasze liceum to także kuźnia talentów artystycznych. Wychodząc naprzeciw pasjom i zainteresowaniom uczniów, szkoła stale współpracuje z Biblioteką Miejską i Ośrodkiem Kultury i Rekreacji, organizując wspólne imprezy kulturalne (akademie okolicznościowe i konkursy, w trakcie których uczniowie prezentują swoje talenty). Ponadto organizowane są nocne maratony filmowe, poświęcane produkcjom o różnej, proponowanej najczęściej przez uczniów tematyce i noce przy komputerze, w trakcie których miłośnicy gier komputerowych wytrwale zmagają się z wirtualnymi „wrogami” aż do białego rana.

artystyczne2

wycieczki

Tradycją naszego liceum stały się również wycieczki zagraniczne. Od kilkunastu już lat raz do roku organizowany jest wyjazd zagraniczny, w trakcie którego jest czas nie tylko na ćwiczenie znajomości języka, ale również na zwiedzanie ciekawych zakątków Europy oraz wspólną zabawę.
Troszcząc się, z kolei, o wrażliwość naszych uczniów, stale bierzemy udział w różnego rodzaju akcjach charytatywnych („Góra grosza", „Świąteczna paczka", paczki mikołajkowe dla dzieci z zaprzyjaźnionego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Domu Dziecka w Strzegowie), a także zachęcamy uczniów do działania w ramach wolontariatu, podpowiadając im konkretne działania i akcje. Nad wszystkimi przedsięwzięciami, mającymi na celu uwrażliwienie młodzieży na ludzką krzywdę i cierpienie, czuwa szkolne koło PCK. goragrosza

Warto podkreślić, że zajęcia przez nas prowadzone odbywają się w zadbanych i dobrze wyposażonych salach, a towarzyszy im miła i kameralna, rodzinna wręcz, jak często podkreślają nasi uczniowie i absolwenci, atmosfera.

 
DOKUMENTY I TERMINY ICH SKŁADANIA

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w powiecie brzeskim prowadzona jest w sposób elektroniczny. Odbywać się ona poprzez stronę internetową OPOLSKIE.EDU.COM.PL.

Na terenie naszego liceum każdy kandydat może uzyskać pomoc w obsłudze systemu rekrutacji oraz ma możliwość wydrukowania wszelkiej dokumentacji potrzebnej przy rekrutacji.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ KANDYDATA

L.p.

Działania kandydata

Szczegółowy opis działań kandydata
i dokumentacji rekrutacyjnej

Terminy

1.

Składanie podań przez kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

Założenie konta na stronie opolskie.edu.com.pl, wybranie swoich preferencji (szkół i oddziałów) oraz wypełnienie innych potrzebnych informacji. Następnie wydrukowanie podania do szkoły pierwszego wyboru, podpisanie go przez rodziców (opiekunów) i dostarczenie do szkoły (UWAGA !!! Po dostarczeniu podania nie dokonuj zmian w preferencjach oddziałów i klas na stronie rekrutacji).

Wraz z podaniem powinno się dostarczyć zaświadczenia o dodatkowych uprawnieniach do pierwszeństwa w przypadku równej liczby punktów (np. zaświadczenie o problemach zdrowotnych, wielodzietność rodziny kandydata, samotne wychowywanie kandydata, niepełnosprawność kandydata lub rodzica, itp.). Dokumenty te są dostarczane tylko przez kandydatów, którzy mają takie uprawnienia.

Miejsce składania: Sekretariat LO Grodków (parter)

 

2.

Możliwość zmiany decyzji kandydata o wyborze i przeniesieniu podania do innej szkoły.

Kandydat ma możliwość wycofania podania. W tym celu kandydat zgłasza się do szkoły pierwszego wyboru z pisemnym oświadczeniem opiekunów prawnych, że zgadzają się na wycofanie podania. Po jego wycofaniu i wprowadzeniu zmian na liście preferencji kandydat musi ponownie wydrukować podanie, zanieść je do nowo wybranej szkoły pierwszego wyboru.

Miejsce składania: Sekretariat LO Grodków (parter)

 

3.

Składanie przez kandydatów do wybranej szkoły kopii świadectwa ukończenia szkoły, kopii zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych dokumentów.

W internetowym formularzu osiągnięć (po zalogowaniu się na swoje konto na stronie opolskie.edu.com.pl) wprowadź informacje o ocenach ze świadectwa, wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz inne osiągnięcia,
np. w konkursach, olimpiadach.

Po wypełnieniu formularza osiągnięć w Systemie, do szkoły gdzie złożyłeś podanie, zanieś:
- kopie świadectwa ukończenia gimnazjum
- kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
- uczniowie chcący uczęszczać na zajęcia grupy sportowej dostarczają dodatkowo zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia
- kandydaci-laureaci lub finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych dołączają zaświadczenia wydane przez Komitety Główne Olimpiady oraz Kuratora Oświaty

WAŻNE! Pamiętaj, że osiągnięcia, za które wprowadziłeś punkty drogą elektroniczną, muszą być wpisane przez wychowawcę Twojej klasy na świadectwie ukończenia gimnazjum. Brak wpisu dotyczącego osiągnięć lub ich zły zapis spowoduje utratę ewentualnych punktów.

Miejsce składania: Sala nr 3 (parter) w godz. 900 - 1500


4.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych.

Szkoła pierwszego wyboru dokonuje sprawdzenia zgodności danych wprowadzonych przez kandydata do formularza w Systemie z informacjami zawartymi na świadectwie i przesyła informację o akceptacji świadectwa, która pojawi się na koncie kandydata. Pozwoli to sprawdzić kandydatowi, czy liczba przyznanych punktów jest poprawna. Jeżeli wszystkie dane się zgadzają, kandydat powinien oczekiwać na ogłoszenie wyników. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kandydat powinien zgłoś się natychmiast do szkoły pierwszego wyboru.

Dnia ........................ do godziny 1200 na listach wywieszonych w szkole pierwszego wyboru oraz na stronie konta kandydata, znajdą się informacje, do którego oddziału został zakwalifikowany. Będzie on mógł również skorzystać z usługi przesłania informacji SMS-em. Szczegóły dotyczące tej usługi zostaną przesłane na konto.

Miejsce ogłoszenia: Tablica informacyjna LO Grodków (parter)


5.

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole oraz dostarczenie oryginałów dokumentów.

Po uzyskaniu informacji o przydziale miejsca, oryginały dokumentów – świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu - kandydat powinien niezwłocznie dostarczyć do szkoły, do której się dostał.

UWAGA!!! Jeżeli wymagane dokumenty nie zostaną dostarczone w terminie do ........................ do godziny 1500, oznacza to rezygnację z kandydowania do tego oddziału i skreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.

Miejsce składania: Sala nr 3 (parter) w godz. 900 - 1500

 

6.

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do poszczególnych szkół i podanie informacji o wolnych miejscach.

W tym dniu wszystkie szkoły ponadgimnazjalne ogłoszą listy przyjętych uczniów, którzy złożyli oryginały dokumentów. Informacja potwierdzająca przyjęcie znajdzie się także na Twoim koncie.

Miejsce ogłoszenia: Tablica informacyjna LO Grodków (parter)


7.

Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej. Uczniowie, którzy nie zostali przyjęci do żadnej szkoły mogą składać podania do szkoły dysponującej wolnymi miejscami.

Jeżeli kandydat nie dostał się do żadnego z wybranych przez siebie oddziałów, powinien na stronie rekrutacji zajrzeć do opcji „Wolne miejsca” dostępną w Systemie. Następnie powinien poszukać odpowiadający mu oddział i skontaktować się z tą szkołą.
Kandydaci posługują się oryginalnymi dokumentami.

Miejsce składania: Sekretariat LO Grodków (parter)

 

8.

Ogłoszenie list uczniów przyjętych w wyniku rekrutacji uzupełniającej.

Ostateczne ogłoszenie list przyjętych. Informacja potwierdzająca przyjęcie będzie umieszczona na koncie kandydata oraz wywieszona w szkole.

Miejsce ogłoszenia: Tablica informacyjna LO Grodków (parter)


O przyjęciu do LO będzie decydowała liczba uzyskanych punktów. Aby sprawdzić swoją liczbę punktów oraz zobaczyć szczegółowe informacje dotyczące  rekrutacji należy zajrzeć do Regulaminu Rekrutacji (ZOBACZ).

 DODATKOWE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

 • Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Grodkowie planuje od marca 2017 r. spotkania z uczniami klas III gimnazjum, na terenie ich szkół.
 • Możliwe są spotkania kandydatów (grupy lub całe klasy) na terenie Liceum w terminie uzgodnionym wcześniej (od 31 maja 2017 r.).


Załączniki i dokumenty do pobrania:

 1. Pobierz: Wniosek o przyjęcie do klasy sportowej
 2. Pobierz: Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2017/2018
 3. Pobierz: Rozporządzenie MEN z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.
 4. Pobierz: Zarządzenie nr 6 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia ..... stycznia 2017 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
 5. Pobierz: Zarządzenie nr 2 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia ..... stycznia 2017 r. - lista olimpiad i konkursów z których punkty liczone są do rekrutacji
 6. Pobierz: Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie